Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας έχουν σαν σκοπό και στόχο να ρυθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας της συλλογικότητας «πολίτες στο προσκήνιο» ώστε να υπηρετούνται τα βασικά της κοινωνικά χαρακτηριστικά, που είναι:
1. ένωση φυσικών προσώπων, που συγκροτείται στη βάση της ελεύθερης εθελοντικής συμμετοχής και ισοτιμίας
2. απόρριψη οποιουδήποτε αποκλεισμού, στη βάση κοινωνικών διακρίσεων, όπως το φύλο, το χρώμα, η γλώσσα, οι πεποιθήσεις κλπ.
3. τοπικός χαρακτήρας της συλλογικότητας
4. Η συλλογικότητα «πολίτες στο προσκήνιο» δεν συγκροτείται στη βάση κομματικής ή και ιδεολογικής ενότητας αλλά ζητούμενο και επιδιωκόμενο είναι η πολιτική της ενότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Μέλος
1. Μέλος της συλλογικότητας μπορεί να είναι όποιος κατοικεί μόνιμα ή περιστασιακά ...
στο Δήμο Δελφών ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, σαυτόν.
2. Το μέλος αποδέχεται την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα και τις βασικές καταστατικές αρχές λειτουργίας.
Λειτουργία σχήματος
1. Η ύπαρξη και η ομαλή δημοκρατική λειτουργία του σχήματος εξασφαλίζεται μόνο και αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία στη δράση των μελών του.
2. Υιοθετούμε τον ανοιχτό και διαφανή τρόπο λειτουργίας, ενισχύοντας τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή η γενική αρχή δεν αποκλείει τις συγκροτήσεις σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή τη βάση, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, με συμβουλευτική γνώμη, στις διαδικασίες του σχήματος και πολιτών που έχουν επιλέξει να μην ενταχθούν σε αυτό.
Συγκρότηση – εκπροσώπηση
1. Οι συνελεύσεις αποτελούν το κυρίαρχο σώμα του σχήματος. Διακρίνονται σε τοπικές και γενικές. Η Συνέλευση συγκροτείται από τους συμμετέχοντες, που κάθε φορά ανταποκρίνονται στη σχετική πρόσκληση.
2. α) Η Γενική συνέλευση παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις, όπως την έγκριση των προγραμματικών θέσεων, τον προγραμματισμό και τον απολογισμό της δράσης του σχήματος. Έχει επίσης, την τελική ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων στις εκλογές καθώς και την εκλογή γραμματείας του σχήματος.
β) Η τοπική συνέλευση παίρνει αποφάσεις για τοπικού χαρακτήρα ζητήματα ή για γενικότερου χαρακτήρα σε συνεργασία με τη γραμματεία.
Η Γραμματεία
3. Η συνέλευση εκλέγει τη γραμματεία της, με αριθμό μελών και σύνθεση τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύονται κατά το δυνατόν και οι τοπικές ενότητες. Αποτελεί εκτελεστικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη να συντονίζει τις δράσεις, να εκτελεί τις αποφάσεις της συνέλευσης και να εκπροσωπεί δημόσια το σχήμα. Συντονίζει, επίσης, τις ομάδες εργασίας , τις τοπικές συνελεύσεις και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των Γεν. συνελεύσεων. Τέλος, η γραμματεία συντάσσει ετήσιο απολογισμό που απευθύνεται στη γενική συνέλευση.
4. Οι θέσεις στη γραμματεία είναι «5» καταλαμβάνονται με εθελοντική προσφορά, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 2/3 των συμμετεχόντων στις αντίστοιχες γ. συνελεύσεις. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή και διενεργείται μυστική ψηφοφορία με κοινό ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο τα μέλη μπορούν να σταυρώσουν μέχρι 3 άτομα. Για τα μέλη της γραμματείας, καθώς και για κάθε άλλο όργανο ή πρόσωπο εκλεγμένο στη-ή από- τη συλλογικότητα, ισχύει η αρχή της εναλλαγής και της ανακλητότητας, από τη συνέλευση του σχήματος και με την ίδια διαδικασία.
5. Τα θέματα της συνέλευσης καθορίζονται από τη γραμματεία του σχήματος και ανακοινώνονται μαζί με την πρόσκληση για τη σύγκλησή της, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Λαμβάνεται μέριμνα πλήρους ενημέρωσης των μελών σε απόψεις, σχόλια, παρεμβάσεις άλλων μελών μας.
Κάθε πολίτης που συμμετέχει στο σχήμα μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης ή να θέσει θέμα(τα) στη γραμματεία ώστε να συμπεριληφθεί(ούν) στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης. Αίτηση (7) συμμετεχόντων στο σχήμα, για τη σύγκληση της Γ. συνέλευσης, ( 1/3 μελών τοπικής για τοπική συνέλευση) την καθιστά υποχρεωτική.
6. Η συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες, συστήνει επιτροπές, για την επεξεργασία θέσεων ή την παρακολούθηση και στήριξη συγκεκριμένων δράσεων.
7. Σε κάθε περίπτωση, η συνέλευση (ή η γραμματεία) φροντίζει να αναθέσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα τον τομέα της επικοινωνίας, που έχουν την ευθύνη της προβολής του σχήματος, σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης Σε συνεργασία με τη γραμματεία, κρατούν πάντα ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης με τις οργανώσεις, τα κινήματα και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Λήψη αποφάσεων
Η λειτουργία του σχήματος βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στην ισοτιμία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα βέτο και η γνώμη του κάθε προσώπου που συμμετέχει σε αυτό έχει το ίδιο βάρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, μέσα από διαδικασίες προωθητικής σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων και με επιδίωξη την ομόφωνη στήριξη των αποφάσεων. Αν, παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• γίνεται ενδεικτική ψηφοφορία και, εφόσον υπάρχει μια σημαντική πλειοψηφία (2/3) υπέρ μιας πρότασης, λαμβάνεται απόφαση.
• σε περιπτώσεις όπου η ενδεικτική ψηφοφορία δεν εξασφαλίζει σε καμία πρόταση τη σημαντική πλειοψηφία (2/3), και εφόσον υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί σε επόμενη συνέλευση, για τη συνέχιση της συζήτησης και της διαβούλευσης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κοινής στάσης.
• εφόσον το θέμα κρίνεται επείγον και χρειάζεται να παρθούν άμεσες αποφάσεις, αλλά η συνέλευση δεν μπορεί να καταλήξει με τη σημαντική πλειοψηφία (2/3) σε κάποια στάση, λόγω σοβαρών διαφωνιών, η μειοψηφική άποψη καταγράφεται και όσοι την υποστήριξαν δεν δεσμεύονται στο συγκεκριμένο θέμα. Γίνεται ψηφοφορία και το αναγκαίο ποσοστό για τη λήψη απόφασης ορίζεται στο 50% συν (1) ψήφο.
• τα παραπάνω αφορούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης από τη συνέλευση του σχήματος. Στο επίπεδο της γραμματείας και των επιτροπών, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τηρείται το πνεύμα της συναίνεσης που περιγράφεται παραπάνω.
Η γραμματεία και οι επιτροπές μπορεί και παίρνουν αποφάσεις με πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών που τις αποτελούν(υποχρεωτικά 3 ψήφοι για 5μελές σχήμα). Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει ζήτημα σοβαρής διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στη συνέλευση του σχήματος σύμφωνα με προηγούμενη θέση μας.
Οικονομικοί πόροι – διαχείριση
Οι οικονομικοί πόροι του σχήματος προέρχονται από:
• την εθελοντική συνεισφορά των συμμετεχόντων σε αυτό (ενδεχόμενα και με την καθιέρωση μιας στοιχειώδους συνδρομής).
• από τις οικονομικές ενισχύσεις των φίλων του σχήματος.
• εράνους, εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό.
• από τους εκλεγμένους συμβούλους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν στο ταμείο του σχήματος το 25% της προβλεπόμενης από τον νόμο αποζημίωσής τους.
Αποκλείονται χρηματοδοτήσεις και χορηγίες από κρατικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις.
Η συνέλευση (ή η γραμματεία) φροντίζει να αναθέσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα τη διαχείριση των οικονομικών του σχήματος. Αυτοί-ές που έχουν τη σχετική ευθύνη υποβάλλουν στη συνέλευση αναλυτικό απολογισμό, μια φορά το χρόνο ή όποτε ενδιάμεσα προκύπτει θέμα αντικατάστασής τους.
Η παρουσία στο Δημοτικό συμβούλιο
Η αρχή της εναλλαγής των προσώπων αφορά και στους υποψηφίους του σχήματος που εκλέγονται στο Δημοτικό συμβούλιο. Κάθε υποψήφιος-α που εκλέγεται στο Δημοτικό συμβούλιο, παραιτείται εφόσον το αποφασίσει η Γ. Συνέλευση και τη θέση του-της καταλαμβάνει ο-η πρώτος-η αναπληρωματικός-ή του-της. Η συνέλευση καθορίζει το χρόνο της εναλλαγής και τη διάρκεια της θητείας του εκλεγμένου μέλους χωρίς καμία εξαίρεση.
Όλα τα εκλεγμένα μέλη του σχήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της γραμματείας. Συνεδριάζουν, τουλάχιστον, μία φορά το μήνα με την ευθύνη του εκλεγμένου υποψήφιου Δήμαρχου για τον καθορισμό της τακτικής και το συντονισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των συνελεύσεων.
Οι εκλεγμένοι στο συμβούλιο έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και να προωθούν τις αρχές της διακήρυξης, τις προγραμματικές θέσεις και τις αποφάσεις των οργάνων του σχήματος. Δεν έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τις προσωπικές τους απόψεις ως θέσεις της παράταξης, όταν αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και τις αποφάσεις της παράταξης.
Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι συντάσσουν ετήσιο απολογισμό, που απευθύνεται στη συνέλευση. Η παρουσία και προβολή στα Μ.Μ.Ε. των υποψηφίων και των εκλεγμένων συμβούλων γίνεται σε συνεργασία με τη γραμματεία, η οποία, σε συνεργασία με τον τομέα επικοινωνίας, έχει την ευθύνη για την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή της παρουσίας τους, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη και το θέμα δημοσιότητας.
Οι παραπάνω αρχές λειτουργίας δεν επιβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο αλλά επαφίενται στη συνείδηση ενός εκάστου εξ ημών καθώς και στην ηθική υπόσταση του κάθε μέλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου